You are currently viewing Hellevi -elämää 60-70-lukujen kulttuurin jäljillä

Hellevi -elämää 60-70-lukujen kulttuurin jäljillä

Tämä blogiteksti syntyi pohtiessani mitä merkitsee edellisten sukupolvien populaari- ja viihdekulttuuri ja millaisiin asioihin kiinnittyy se kulttuuri ja elämänmuoto, johon meidän ikääntyneet ihmiset ovat kasvaneet. Miten tämä huomioidaan heidän elämässään kun he muuttavat hoivakotiin?

Hellevi, vuonna 1950 syntynyt nainen, kantaa vahvasti mukanaan 60-70-lukujen kulttuurin vaikutuksia, jotka muovasivat hänen identiteettiään, kulttuuriaan ja elämäntapaansa merkittävällä tavalla.

Television saapuminen Hellevin perheeseen vuonna 1969 merkitsi suurta muutosta hänen elämäänsä. Uudet viihdeohjelmat ja elokuvat toivat mukanaan erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, laajentaen hänen maailmaansa ja opettaen häntä hahmottamaan maailmaa monipuolisemmin. Ohjelmia katsottiin koko perheen kanssa, ja usein myös naapurit tulivat vierailulle vain television tähden.

Hellevin maailmankatsomukseen vaikuttivat voimakkaasti aikakauden musiikki, erityisesti Rock ’n’ Roll ja hippikulttuurin sävelet. Musiikki ei ollut vain viihdettä, vaan se toi mukanaan voimakkaita arvoja, kuten vastarintaa, rauhaa ja rakkautta. Pop Artin värikylläinen maailma heijastui Hellevin käsitykseen kauneudesta ja taiteesta. Ajan visuaalinen taide teki populaarikulttuurista ja kulutustavaroista taidetta, muuttaen hänen näkemystään esteettisestä kauneudesta.

1970-luvun muoti korosti yksilöllisyyttä ja kokeilevaa ilmaisua. Hippimuoti ja vastakulttuuri loivat tilaa yksilöllisyydelle ja ilmaisunvapaudelle. Hellevi näki muodin keinona ilmaista yksilöllistä identiteettiään. Sukupuoliroolien muutoksen aikaan Hellevi omaksui ajan henkeä. Naisten vapautusliike ja yleinen tasa-arvokeskustelu vaikuttivat hänen käsitykseensä sukupuolirooleista, korostaen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

1960-70-lukujen vastakulttuuriset liikkeet opettivat arvostamaan oman äänen löytämistä ja oman polun kulkemista. Vapaus ja itsenäisyys ovat olleet hänelle tärkeitä elämän arvoja, mikä on näkynyt hänen suhtautumisessaan yhteiskunnan normeihin ja odotuksiin. Hänen elämäntapansa ja identiteettinsä ovat rikastuneet ajanjakson taiteellisista ja kulttuurillisista vaikutteista, jotka näkyvät edelleen hänen arvoissaan, asenteissaan ja tavassaan nähdä maailma.

Hellevi on naimaton ja hän muuttaa hoivakotiin. Hän on sairastanut Alzheimerin tautia neljä vuotta ja ei enää selviydy kotioloissa yksin. Siirtyminen hoivakotiin merkitsee suurta muutosta hänen elämässään. Vaikka hänen nuoruutensa 60-70-lukujen kulttuurin vaikutukset ovat vahvasti hänessä läsnä, hoivakodin ympäristö ja päivittäiset rutiinit tuovat mukanaan uusia haasteita.

Millaisiin asioihin kiinnittyy kulttuuri ja elämänmuoto, johon Hellevi on kasvanut? Miten hänen elämän arvojaan, kuten vapautta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, riippumattomuuden tunnetta voidaan tukea hoivakodissa?

Kerätään yhteen ihmisiä, jotka ovat eläneet ja kasvaneet saman kulttuurin ja elämänmuodon aikakautena. Kannustetaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden samankaltaisten taustojen jakavien asukkaiden kanssa. Järjestetään aktiviteetteja, jotka kunnioittavat 60-70-lukujen kulttuuria. Luodaan tilaisuuksia, joissa Hellevi voi jakaa muistojaan ja kokemuksiaan.

Kartoitetaan Hellevin yksilölliset mieltymykset, tarpeet ja kunnioitetaan hänen arvojaan päivittäisessä hoitotyössä. Kuunnellaan aktiivisesti Helleviä ja otetaan hänen mielipiteensä huomioon päätöksenteossa. Kannustetaan tekemään valintoja päivittäisissä asioissa, kuten oman aikataulun ja aktiviteettien valitsemisessa. Henkilökunta tukee tätä antamalla hänelle vaihtoehtoja ja varmistamalla, että päätökset perustuvat hänen omiin toiveisiinsa. Empaattinen hoiva, joka huomioi Hellevin taustan, voi auttaa häntä sopeutumaan uuteen ympäristöön samalla säilyttäen yhteyden hänen elämänaikaiseen kulttuuriinsa.

Vapauden arvostus voi liittyä vahvasti henkilökohtaiseen tilaan ja yksityisyyteen. Hoivakodin ympäristön suunnittelussa ja päivittäisessä toiminnassa tulisi ottaa huomioon Hellevin tarve omaan rauhaan ja henkilökohtaiseen tilaan.

Hellevin huoneen sisustuksella tuetaan hänen elämänhistoriaansa, 60-70-lukujen kulttuurin vaikutukset ja vapauden arvostus. Tavoitteena luoda tila, joka on sekä viihtyisä että heijastaa hänen yksilöllistä makuaan ja arvojaan.

Tässä muutamia ideoita Hellevin huoneen sisustamiseen:kirkkaat värit  oranssi, keltainen ja vihreä ovat Hellevin lempivärejä. Niiden avulla tuodaan esiin aikakauden tunnelmaa. Ripustetaan seinille taideteoksia tai julisteita, jotka edustavat Pop Artin tai muita 60-70-luvun taidesuuntauksia. Näiden avulla tuodaan huoneeseen visuaalista ilmettä ja muistoja. Lisätään huoneeseen elementtejä, jotka liittyvät Hellevin rakastamaan musiikkiin, kuten vinyylilevyjä, niiden kansia tai seinällä roikkuva kitara voisivat olla osa sisustusta. Korostetaan Hellevin elämän merkittäviä hetkiä (valo)kuvilla, jotka tuovat esiin hänen nuoruutensa ja muut elämänsä tärkeät tapahtumat. Luodaan tilaa, joka kannustaa ja tukee Helleviä itseilmaisuun. Esimerkiksi hyllyt, joissa säilyttää omia taidekirjoja, lempikirjallisuutta, kyniä, muistikirjoja tai keräilyesineitä, joita voi myös kosketella ja kuljetella vapaasti. Pehmeät tyynyt, lämpimät viltit ja mukava nojatuoli tekevät huoneesta kodikkaan. Tuodaan huoneeseen luonnon elementtejä, kuten kasveja tai kukkia. Ne luovat tilaan raikkautta ja edistävät positiivista tunnelmaa.

Omaohjaaja/ vastuuhenkilö työskentelee Hellevin kanssa varmistaakseen, että huoneen sisustus vastaa hänen toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. He käyvät yhdessä valitsemassa esineitä ja tavaroita Hellevin omasta kodista.

Menneiden vuosikymmenten kulttuuri jättää jälkensä vahvasti yksilöön. Siirtyminen hoivakotiin avaa uuden luvun, mutta huolellisella suunnittelulla ja yksilöllisellä lähestymistavalla voimme säilyttää yhteyden Hellevin juuriin. Kunnioittamalla hänen elämäntapaansa ja arvojaan luomme hoivaympäristön, joka tukee vapautta, itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta – olennaisia piirteitä, jotka kulkevat mukana aina.

Vastaa