You are currently viewing STRATEGIA LUO KULTTUURIN HOIVAKOTIIN

STRATEGIA LUO KULTTUURIN HOIVAKOTIIN

Organisaation strategia ei ole erillinen asia kulttuurista, vaan se vaikuttaa suoraan siihen, millainen kulttuuri organisaatiossa vallitsee. On tärkeää, että strategian ja kulttuurin välinen yhteys tunnistetaan ja että strategiatyössä otetaan huomioon kulttuurin rooli organisaation saavuttamissa tavoitteissa.

Puran kahdessa seuraavassa blogissani hoivakodin strategian selkeytettynä henkilökunnan työtapoihin käytännöntasolle. Ensimmäisessä osassa pureudun hoivakodin visioon ja periaatteisiin. Seuraavassa osassa keskityn arvoihin ja elämänilmaisuun.

Hoivakodin strategia

Meidän hoivakoti on koti, jossa ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta ja kodikas ympäristö mahdollistavat muistisairaan ihmisen inhimillisen elämän toteutumisen mielekkäällä tavalla, ja jossa palvelumme räätälöidään henkilökohtaisesti.

 Inhimillinen elämä tarkoittaa ihmisystävällisyyttä, vapautta, yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä, vahvuuksien tukemista, esteettisyyttä, kiireettömyyttä ja empatiaa. Elämänilmaisua kaikilla osa-alueilla. 

 Arvot, joiden pohjalle toimintamme perustuu: Inhimillinen osaaminen, avoimuus, yhteistyö, erilaisuuden sietokyky, luovuus, ilo työn osaamisesta ja erottautuminen yhteisönä.

Kodikkuuteen ei kuulu hierarkia. Kaikki työntekijämme ovat tasa-arvoisia koulutuksesta tai kulttuurista riippumatta.

Inhimillisen elämän periaatteista ja arvoista muodostuvat kotimme painopistealueet.”

Hoivakotimme kotina

Haluamme yhdessä luoda hoivakodistamme kodin, jossa jokainen asukas kokee inhimillistä ja mielekästä elämää. Tämä tarkoittaa, että jokaisen työntekijän tärkein tehtävä on luoda kodikas ympäristö, jossa muistisairaiden ihmisten elämä on täynnä vapautta, yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä ja empatiaa. Olemme sitoutuneita tekemään kodistamme paikan, jossa jokainen asukas, läheinen ja työntekijä voivat ilmaista itseään vapaasti ja turvallisesti toinen toisiaan kunnioittaen. Tämä mahdollistuu avoimessa kohtaamistaitojen ilmapiirissä, jossa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa ilman pelkoa syrjinnästä tai arvostelusta. Kuuntelemme herkällä korvalla asukkaiden ja heidän läheistensä tarinoita ja huolenaiheita. Arvostamme jokaisen kokemusta ja näkemystä ja osoitamme empatiaa heidän tuntemuksiaan kohtaan.

Tämä tarkoittaa seuraavia käytännön toimia ja asenteita, joilla luomme hoivakotiimme ilmapiirin ja ympäristön, joka vastaa näitä tavoitteita:

Kalustamme ja sisustamme hoivakotimme niin, että se muistuttaa enemmän kodikasta ympäristöä kuin laitosta. Luomme viihtyisiä oleskelutiloja, joissa on mukavia huonekaluja ja kodikkaita elementtejä, kuten valoa, taidetta, valokuvia, kirjallisuutta, musiikkia ja luontoa. Pysähdymme päivittäin kuuntelemaan kotimme äänimaisemaa. Pohdimme yhdessä mitä tunnelman luominen tarkoittaa kotimme arjessa, kuten tietoinen musiikin käyttäminen, kommunikointi- ja kohtaamistaitojen hyödyntäminen tai leikkisyyden ja spontaanisuuden toteuttaminen.

 Kannustamme asukkaita tekemään omia päätöksiään ja ottamaan vastuuta omasta arjestaan aina, kun se on mahdollista heidän kykyjensä mukaan. Tarjoamme mahdollisuuksia valita päivittäisiä aktiviteetteja ja ruokavaihtoehtoja omien mieltymysten mukaisesti. Järjestämme asukkaillemme lempiruokapäiviä.

Järjestämme säännöllisesti luovaa ryhmätoimintaa, liikunta- ja taidetapahtumia, jotka tukevat asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Kehitämme pienryhmiä, joissa asukkaat voivat jakaa yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

Laadimme yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat, jotka huomioivat jokaisen asukkaan erityistarpeet ja mieltymykset. Jokaisella asukkaalla on oma vastuuhenkilö, joka vastaa hoitoneuvotteluista, hoito -ja palvelusuunnitelman päivittämisestä ja päivittäisen dokumentoinnin seuraamisesta ja arvioimisesta tukeeko päivittäinen kirjaaminen asukkaan omien tavoitteiden toteutumista. Vastuuhenkilö vastaa myös yhteydenpidosta omien asukkaiden läheisiin. Vastuuhenkilö järjestää oman asukkaan kanssa yksilöllistä suhdeaikaa.

 Kunnioitamme ja tuemme asukkaiden persoonallisuutta, taustoja ja historiaa. Elämäntarinan avaintarinat viedään asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin tavoitteina ja tekoina. Kannustamme asukkaita ilmaisemaan tunteitaan. Kuuntelemme tarkkaavaisesti heidän tarinoitaan ja kuulumisiaan. Osoitamme empatiaa ja ymmärrystä heidän tunteitaan ja tarpeitaan kohtaan.

Panostamme jatkuvaan henkilökunnan sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Koulutamme henkilökuntaa ymmärtämään muistisairauksia ja niiden vaikutusta asukkaiden elämään, käyttäytymiseen ja tarpeisiin. Koulutamme henkilökuntaa vuorovaikutustaidoissa, empatiassa ja kulttuurin edistämisessä. Järjestämme henkilökunnallemme säännöllistä työnohjausta.

Otamme asukkaat ja läheiset mukaan päätöksentekoon hoivakodin arkea koskevissa asioissa, kuten aikatauluissa ja toiminnansuunnittelussa.

Kohtaamme asukkaat arvostavasti ja kunnioittavasti, kuunnellen heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Vältämme käskyttämistä ja pakottamista, ja luomme neuvottelevan ja yhteistyöhenkisen ilmapiirin.

Varmistamme, että tiedotus ja kommunikaatio ovat avoimia ja tasa-arvoisia, ja että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua siihen.

Nämä käytännön toimenpiteet auttavat luomaan hoivakodistamme kodikkaan, ihmisystävällisen, vapaudellisen, yhteisöllisen, yksilöllisen, empaattisen ja tunnelmallisen ympäristön muistisairaille asukkaille. Jatkuva tietoisuus näiden tavoitteiden toteuttamiseen ovat avainasemassa, jotta henkilökunta, asukkaat ja läheiset voivat kokea turvallisuutta ja hyvinvointia.

Miten käytännöntekoja seurataan ja mitataan?

On erittäin tärkeää mitata ja seurata, että strategian mukaiset tavoitteet toteutuvat käytännössä. Tämä varmistaa, että asukkaamme saavat parasta mahdollista hoitoa ja elävät mielekästä elämää ja henkilökunnan kokema työnlaatu pysyy korkealla.

Järjestämme lasin kirkkaita palautepalavereja ja keskusteluja asukkaiden ja heidän perheidensä kanssa. Kysymme heiltä avoimesti heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään hoivakodin ympäristöstä ja käytännöistämme. Koulutamme läheiset ja vapaaehtoiset kotimme toimintaperiaatteisiin ja kehitämme toimintaamme yhdessä.

 Arvioimme säännöllisesti jokaisen asukkaan yksilöllisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia ja tarkistamme, toteutuvatko ne käytännössä. Varmistamme, että suunnitelmat päivitetään tarvittaessa vastaamaan asukkaan muuttuvia tarpeita ja mieltymyksiä.

Koulutamme henkilökuntaa strategiapaperin periaatteiden mukaisesti, ja seuraamme heidän työnsä laatua ja käytöstä. Järjestämme säännöllisiä palautetuokioita ja koulutustilaisuuksia. Keräämme ja seuraamme tilastoja, kuten asukkaiden ja läheisten tyytyväisyyden arviointeja, lääkkeiden antamisen oikeellisuutta ja muita merkittäviä suoritusmittareita.

Tarkkailemme hoivakodin fyysistä ympäristöä ja sen tunnelmaa. Onko ympäristö kodikas ja tunnelmallinen. Meidän jokaisen tehtävänä on huomioida työkavereiden käytöstä ja asennetta asukkaita kohtaan ja jokaisella on lupa puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen.

Vertaamme hoivakotimme toimintaa ja laatua alan standardeihin ja suosituksiin. Tämä auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset parannuskohteet.

Jokainen työntekijä osallistuu itsearviointiin ja kehitystyöhön. Järjestämme säännöllisiä työryhmäkokouksia ja keskusteluja, joissa etsimme yhdessä parannusmahdollisuuksia. Meillä opitaan virheistä, niiden avulla parannetaan toimintaamme ja luodaan kulttuuria, joka arvostaa luovuutta, kasvua ja kehitystä.

Teemme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, jotka arvioivat hoivakotimme laadun, strategian ja lupausten noudattamisen.

Käytännön toteutumisen seuraaminen edellyttää aktiivista ja järjestelmällistä toimintaa. Tämä varmistaa, että strategian hienot sanat muuttuvat todellisiksi toimiksi, ja parantavat asukkaiden ja läheisten elämänlaatua ja työtekijöiden koettua työnlaatua.

Vastaa