You are currently viewing TAIDE YHTEISÖN METAFORANA

TAIDE YHTEISÖN METAFORANA

Tilasimme toistakymmentä vuotta sitten Taiteen mestarit -lehteä, joita onkin kertynyt mittava kokoelma sinisiin kansioihin. Innostuin selailemaan ja tarkastelemaan taidekuvia yhteisön metaforina. Rakastan hyödyntää vertauskuvia työssäni, sekä kuvallisia että sanallisia. Sanallisiin metaforiin palaan toisen kerran.

Taide on ollut inspiroiva voima yhteisöille vuosisatojen ajan. Maalaukset ja veistokset ja niihin liittyvä symboliikka kertovat tarinoita, viestivät tunteita ja merkityksellisiä arvoja organisaatiolle ja sen henkilöstölle.

Taidekuvat ovat hyvä keino tuoda esiin yhteisön vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytää uusia tapoja kehittää yhteistyötä. Kuvat voivat sisältävää vertauskuvia, jotka kuvastavat tiimin (ensemblen) tavoitetta yhdistää voimansa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Taidekuvat johdattelevat luovan ilmaisun äärelle ja auttaa tiimin (ensemblen) jäseniä löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Ranskalaisen kuvanveistäjän, modernin kuvanveiston isä, Auguste Rodinin Ajattelija-teos edustaa yhteisön jäsenten yksilöllistä ajattelua ja ideointia. Teos kuvaa syvää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, joka on tärkeää ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Ajattelija inspiroi tiimiä ajattelemaan luovasti, auttaa pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Samalla se rohkaisee yksilöä käyttämään henkilökohtaista luovuuttaan ja persoonallisuuttaan tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Paul Cézannen maalauksista löytää monia tiimin metafora elementtejä. Hänen maalauksissaan on usein muotoja ja värejä, jotka voivat edustaa ihmisiä tai tiimin jäseniä.  Maalausten muodot ja värit ovat erikokoisia tai sijaitsetsevat eri paikoissa. Ne symbolisoivat kunkin jäsenen panosta tiimissä ja heidän rooliaan tiimin kokonaisuudessa.

Cézannen maalauksissa on usein vaihtuvia maisemia, kuten vuoria, puita ja jokia. Niiden avulla kerrotaan tiimin tavoitteista ja haasteista. Esimerkiksi vuori voi symboloida tiimin yhteistä suurta tavoitetta. Puu edustaa tiimin jäsentä, joka auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

Cézannen maalausten tekstuurit, kuten pensselinvedot ja pintarakenteet ilmentävät tiimin jäsenten erilaisia taustoja, taitoja ja kokemuksia, jotka kaikki vaikuttavat tiimin toimintaan.

Paul Cézannen ”Kylpijät” on hieno metafora tiimille. Maalaus voidaan nähdä vertauskuvallisena esimerkkinä yhteisön tiiviistä yhteistyöstä ja yhteisistä ponnisteluista. Kylpijät edustavat erilaisuutta, nais-ja miesoletetut, eri ikäiset henkilöt seisovat rinnakkain, ja heidän yhtenäiset asentonsa ja liikkeensä kuvastavat yhteisen päämäärän saavuttamista. Maalauksessa on myös useita henkilöitä, jotka kylpevät vedessä erilaisissa asennoissa ja eri etäisyyksillä toisistaan. Ne edustavat tiimin rooleja ja näkökulmia. Jotkut tiimiläiset voivat olla lähempänä tavoitetta, toiset taas siitä kauempana. Maalaus oivalluttaa tiiviimpään yhteistyöhön.

Maalaus tai veistos organisaation metaforana auttaa tutkimaan sen monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta. Samoin kuin taideteoksissa on monia eri elementtejä, organisaatiossa on erilaisia ihmisiä, tiimejä, tavoitteita, haasteita ja jännitteitä. Kuvalliset metaforat voivat auttaa organisaatiota ymmärtämään ja arvostamaan kompleksisuutta, syvällisyyttä ja monitulkintaisuutta. Organisaatiossa on monia tasoja ja merkityksiä, joita voidaan tulkita yllättävistä näkökulmista kuvallisten metaforien avulla.

Ps. Tutkin flowtilassa Taiteen mestarit -lehtiä. Löysin paljon mielenkiintoisia ”metafora” maalauksia, ja sain hyviä ideoita valmennuksiini.

Vastaa