You are currently viewing TAIDE YHTEISÖN METAFORANA

TAIDE YHTEISÖN METAFORANA

Tilasimme toistakymmentä vuotta sitten Taiteen mestarit -lehteä, joita onkin kertynyt mittava kokoelma sinisiin kansioihin. Innostuin selailemaan ja tarkastelemaan taidekuvia yhteisön metaforina. Rakastan hyödyntää metaforia eli vertauskuvia työssäni, sekä kuvallisia että sanallisia. Sanallisiin metaforiin palaan toisen kerran.

Taide on ollut inspiroiva voima yhteisöille vuosisatojen ajan. Maalaukset ja veistokset ja niihin liittyvä symboliikka kertovat tarinoita, viestivät tunteita ja arvoja, jotka voivat olla merkityksellisiä organisaatiolle ja sen henkilöstölle.

Taidekuvat ovat hyvä keino tuoda esiin yhteisön vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytää uusia tapoja kehittää yhteistyötä. Kuvat voivat sisältävää vertauskuvia, jotka kuvastavat tiimin (ensemblen) tavoitetta yhdistää voimansa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Taidekuvat voivat myös olla hyvä keino yhteisön jäsenten henkilökohtaisen ilmaisun ja luovuuden lisäämiseen. Tämä voi auttaa tiimin (ensemblen) jäseniä löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Ranskalaisen kuvanveistäjän, modernin kuvanveiston isä, Auguste Rodinin Ajattelija-teos edustaa yhteisön jäsenten yksilöllistä ajattelua ja ideointia. Teos kuvaa syvää keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, joka on tärkeää ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Ajattelija voi inspiroida tiimiä ajattelemaan innovatiivisesti ja pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Samalla se voi rohkaista yhteisön jäseniä käyttämään omaa luovuuttaan ja persoonallisuuttaan tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Paul Cézannen maalauksista löytää monia elementtejä, joita voi käyttää tiimin metaforana. Hänen maalauksissaan on usein muotoja ja värejä, jotka voivat edustaa ihmisiä tai tiimin jäseniä. Muodot ja värit voivat olla erikokoisia tai eri paikoissa maalauksessa, mikä voi symboloida kunkin jäsenen panosta tiimissä ja heidän rooliaan tiimin kokonaisuudessa.

Cézannen maalauksissa on usein vaihtuvia maisemia ja erilaisia elementtejä, kuten vuoria, puita ja jokia. Nämä elementit voivat merkit tiimin tavoitteita ja haasteita. Esimerkiksi vuori voi symboloida suurta tavoitetta, johon tiimi pyrkii, kun taas puu voi edustaa tiimin jäsentä, joka auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

Cézannen maalausten tekstuurielementit, kuten pensselinvedot ja pintarakenteet, voivat ilmentää tiimin jäsenten erilaisia taustoja, taitoja ja kokemuksia, jotka kaikki vaikuttavat tiimin toimintaan.

Hyvä näyte taidekuvan käytöstä yhteisön metaforana on Paul Cézannen ”Kylpijät”. Tämä maalaus voidaan nähdä symbolisena esimerkkinä yhteisön tiiviistä yhteistyöstä ja yhteisistä ponnisteluista. Kylpijät, jotka edustavat eri sukupuolta ja ikää, seisovat rinnakkain kuvassa, ja heidän yhtenäinen asentonsa ja liikkeensä kuvastavat yhteisen päämäärän saavuttamista. Tiimi voi käyttää tätä metaforaa innostamaan jäseniä tiiviimpään yhteistyöhön.

Cézannen”Kylpijät”-teos voisi toimia erinomaisena metaforana tiimille. Kuvassa on useita henkilöitä, jotka kylpevät vedessä erilaisissa asennoissa ja etäisyyksillä toisistaan. Kuvassa on myös monia elementtejä, kuten aallot, pilvet ja vuoret, jotka voivat edustaa haasteita ja tavoitteita, joita tiimi kohtaa.

Henkilöiden asennot ja etäisyydet voivat edustaa tiimin jäsenten rooleja ja näkökulmia, jotka vaikuttavat tiimin toimintaan. Joitakin tiimin jäseniä voi olla lähempänä tavoitetta tai ongelmaa, kun taas toisia voi olla kauempana. Kuvassa näkyy myös, että tiimin jäsenet toimivat erilaisilla tavoilla ja eri asennoissa, mutta he kaikki ovat yhdessä työskentelemässä yhteisen päämäärän eteen.

Lisäksi maalauksessa näkyvät elementit, kuten aallot ja vuoret, voivat edustaa tiimin kohtaamia haasteita ja esteitä. Aallot voivat kuvata tiimin kohtaamia vaikeuksia ja muutoksia, kun taas vuoret voivat edustaa suuria tavoitteita tai esteitä, jotka on voitettava. Cézannen maalaukset tarjoavat monia mielenkiintoisia elementtejä yhteisön tai tiimin metaforaksi. Metaforat auttavat tiimiä hahmottamaan roolejaan, tavoitteitaan, haasteitaan, ja ymmärtämään ihmisten moninaisuutta ja erilaisia taustoja.

Maalaus tai veistos organisaation metaforana voi symboloida sen monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta. Samoin kuin taideteoksissa on monia eri elementtejä, organisaatiossa on erilaisia ihmisiä, tiimejä, tavoitteita, haasteita ja jännitteitä. Kuvalliset metaforat voivat auttaa organisaatiota ymmärtämään ja arvostamaan kompleksisuutta, syvällisyyttä ja monitulkintaisuutta. Organisaatiossa on monia tasoja ja merkityksiä, joita voidaan tulkita yllättävistä näkökulmista metaforien avulla.

Ps. Tutkin flowtilassa Taiteen mestarit -lehtiä. Löysin niin paljon mielenkiintoisia ”metafora” maalauksia, että tästä tuli aluksi kuusisivuinen kirjoitus. Sainkin hyvää materiaalia ja monia ideoita valmennuksiini.

Vastaa