You are currently viewing Ihmisarvohaaste

Ihmisarvohaaste

Ihmisarvo on tärkeä osa elämänlaatua ja hoivatyön perusarvo. Tieteen termipankin määritelmän
mukaan ihmisarvo merkitsee sitä, että ihmisellä on itseisarvo, ihmisen olemassaolo on arvokas
asia. Ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusteena. Ihmisarvon loukkaamattomuus on Suomen
lainsäädännössä koskematon ja siten katsottava suomalaiseksi perusarvoksi.

Se, miten hoivatyötä toteutetaan, on ratkaisevan tärkeää hoivan saajien ja perheen hyvinvoinnille.
Muistisairaus diagnoosi saaneiden henkilöiden kokemalla haavoittuvuudella voi olla negatiivinen
vaikutus persoonallisuuteen (eli itseensä suhteessa toisiin ihmisiin). Ihmisarvoisten
lähestymistapojen punninta on sitä tärkeämpää, mitä enemmän hoidon ja hoivan saaja on
riippuvainen sen antajasta.

Ihmisarvohaaste kuvaa arvoja ja toimia, joita laadukkaiden hyvinvointipalveluiden tulee tehdä
ihmisten ihmisarvon kunnioittamiseksi. Ihmisarvo haaste toimii hyvin peilauspintana kunkin alalla
työskentelevän henkilökohtaiselle laadulliselle omatunnolle sekä koko yhteisön toiminnan
arvioimiseen.

Laadukkaissa, ihmisarvoa kunnioittavissa hoivapalveluissa tulee:

1. Olla nollatoleranssi kaikenlaista kaltoinkohtelua ja hyväksikäyttöä kohtaan.
2. Tukea ihmistä samalla kunnioituksella, jollaisella haluaa itseään tai perheenjäsentänsä kohtaan
toteutuvan.
3. Kohdella jokaista henkilöä yksilönä tarjoamalla henkilökohtaista palvelua.
4. Antaa ihmiselle mahdollisuus säilyttää mahdollisimman suuri riippumattomuus ja oikeus omiin
valintoihin.
5. Kuunnella ja tukea ihmisiä ilmaisemaan tarpeitansa ja toiveitansa.
6. Kunnioittamaan ihmisen oikeutta yksityisyyteen.
7. Varmistaa, että ihmiset kokevat, että on mahdollista valittaa ilman pelkoa tai kostoa.
8. Ottaa perheenjäsenet yhteistyökumppaneiksi.
9. Auttaa ihmistä säilyttämään itseluottamus ja positiivinen itsetunto.
10. Toimia ihmisten yksinäisyyden ja eristäytymisen lievittämiseksi.

Lähde:
dignitycare.org.uk

Vastaa